01.01.2016

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİMİZ

 

Haseki Belgeseli


HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİNİN TARİHÇESİ

Haseki Eğitim Merkezi kurulduğu dönemde nitelikli İslâmî bilgiye vakıf olma zemini pek kalmamıştı. İslâmî ilimlerde adeta bir fetret dönemi yaşanmaktaydı. Temel İslâmî kaynaklara dayalı sahih ve aynı zamanda toplumsal bağlamla uyumlu bilgi üretimi neredeyse durmuştu. Resmi ve gayri resmi olarak dini temsil eden, İslâmî tasavvur ve değerler çerçevesinde bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm üreten kişilerin pek çoğunun bilgi üretme kapasiteleri yetersizdi. Kur’an, sünnet ve bunların adına tarihte üretilen bilgi birikimine ulaşabilen ve bu ilmî beceriyi kazandırabilen ilmi kurumlar da yok gibiydi.

Ülkemizde dinî açıdan toplumu bilgilendirmekle görevli Diyanet İşleri Başkanlığı, İslâmî ilimler sahasındaki yetersizliği hissetti ve bunun giderilmesi yönünde çözümler üretmeye başladı. Bu çerçevede başkanlığımız bünyesinde  20 Ocak 1976’da Haseki Eğitim Merkezi adıyla Fatih ilçesi Haseki Sultan külliyesinde bir eğitim merkezi açıldı.  Ülkemizde ilk defa inşa edilen bu eğitim merkezinin amacı, söz konusu merkezin mevzuatında şu şekilde belirtilmektedir: “Başkanlık teşkilatında çalışan müftü ve vaizlerin mesleki bakımından daha iyi yetiştirilmelerini sağlamak, verimlerini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak ve bu gibilerin dini kaynaklara doğrudan doğruya başvurma yeteneğini elde etmelerini sağlamak, böylece dini konularda toplumumuzun ihtiyacına cevap verecek mütehassıs elamanları yetiştirmek.

Görüldüğü üzere Haseki Eğitim Merkezinin öncelikli amacı, ülkemizde dini temsil eden müftü ve vaizlerin temel dinî metinlerden doğrudan yararlanabilmeleri için gereken ilmî alt yapının oluşturulması ve bu sayede toplumsal sorunları çözebilecek bir ilmî anlayışın inşası olarak ifade edilmiştir. Temel İslâmî metinlerle iletişim kurma yönünde atılan bu adım, sahih bir İslami anlayışın inşası için tarihi bir adım olmuştur. Çünkü sahih bir dindarlık anlayışının inşası, ancak sahih bilgiye ulaşmakla mümkündür.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu amacı gerçekleştirmek için nitelikli bir eğitim kadrosunu oluşturmaya başladı. İlk önce İstanbul Fatih-Haseki semtinde açılan Haseki Eğitim Merkezine Mahmut Özakkaş’ı kurucu müdür olarak atadı. Özakkaş,1976-1992 yılları arasında Haseki Eğitim Merkezinin müdürlüğünü yaptı. Daha sonra sırasıyla Doç. Dr. Durak Pusmaz ( 1992-2000), Dr. Hüseyin Kayapınar (2000-2008), Nurettin Muhtar Acar (2008- 2015) ve Dr. Adil BOR ( 2015) kurumun idaresini deruhte ettiler.  

Müftü ve vaizlerin eğitim gördükleri Haseki Eğitim Merkezinin ihtisas bölümünün İlk eğitim kadrosu, Ali Yakub Cengçiler (ö.1988), Mehmet Savaş, Halil Günenç, Emin Saraç ve Ahmet Muhtar Büyükçinar’dan oluşturuldu.

İkinci kuşak Haseki Eğitim Merkezi ihtisas hocaları,  Ali Rıza Temel, Mustafa Özcan, İbrahim Küçük, Abdullah Yücel, Doç. DR. Abdüsselam Arı, Doç. Dr. Durak Pusmaz, Dr. Hüseyin Kayapınar, Ahmet Arpa, Prof. Dr. Rahmi Yaran, Şükrü Özbuğday, İbrahim Tüfekçi ve Necat Akdeniz’dir. Üçüncü kuşak Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi hocaları, Nurettin Muhtar Acar, Akif Pusmaz, Dr. Temel Kacır, Dr. Adil Bor, Yusuf Ciğer, M. Emin Kılıç, Hasan Canseven, Enver Osman Kaan, Yrd. Doç. Dr. Muhammet Beyler, Doç. Dr. Şahin Güven ve Yrd. Doç. Dr. Fatih İbiş’tir. Dördüncü kuşak ve en son ihtisas bölümü hocaları ise İbrahim Özkılıç, Yusuf Çiftçi ve Aziz Çınar’dır.

Haseki eğitim merkezi ihtisas bölümüyle aynı dönemde açılan Aşare Takrib Tayyibe bölümünün ilk eğitim kadrosu, Mehmet Rüştü Âşıkkutlu (ö.1980) ve Abdurrahman Gürses (ö.1999)’tan oluşturuldu. Aşere Takrip bölümünün ikinci kuşak hocaları, Ramazan Pakdil, Prof. Dr. Sıtkı Gülle (ö. 2015), Mehmet Sevinç, Talip Akbal, Burhan Gencer (ö.1993) ve Mehmet Çevik  (ö.1992)’tir. Üçüncü kuşak Aşara Takrip hocaları ise İbrahim Çavdar, Murat Sefiloğlu, Mehmet kılıç ve Mahmut Ercan’dır.

 Eğitim kadrosu oluşturulduktan sonra din eğitimde görülen problemleri çözebilecek bir program inşa edilir. Eğitim merkezinin ilk programı incelendiğinde programın çok sade olduğu görülmektedir.  Program, genel hatlarıyla Arapça (nahiv, sarf, belagat ve edebi metinler), hadis, (Ebu Davud’un Sünen), tefsir, (Nesefî ve İbn Kesir), fıkıh (Hidaye), Türk-İslam kültürü ve medeniyet tarihi, inşa ve muhadese alanlarından meydana gelmektedir. Söz konusu bu programda, zaman zaman bazı değişiklikler yapılsa da, genel hatlarıyla 1999’a kadar yaklaşık yirmi üç yıl uygulandı.

Uzun bir aradan sonra 1999’da programla ilgili yapılan toplantı sonucunda ihtisas programında ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.  Programa ilk defa dokuz aylık hazırlık sınıfı konulmuş ve ihtisas bölümü programının derslerinde de bazı değişiklikler olmuştur. Daha önce tefsir programında yer alan Nesefî ve İbn Kesir tefsirlerine, Celâleyn, Beyzavî, el-Zemahşerî, el-Kurtubî, el-Alûsî ve er-Razî tefsirleri eklenerek tefsir sayısı sekize çıkartılmıştır. Hadis dersinde usul olarak Teysîru Mustalahi’l-Hadis veya Şerhu Manzumati’l-Beykunîyye ve hadis metinleri, Teysîyru’l-Allâm Şerhu Umdeti’l-Ahkam, Sübülu’s-Selâm, Buhâhî, Müslim, Ebi Davut, Tirmizî, İbn Mace, Nesaî, Daremî ve Muvetta’dan seçmeli metinler programa dahil edilmiştir. Fıkıh dersinde usulu’l-fıkıhta, Abdulkerim Zeydan’ın el-Vecîz kitabı veya Hallaf’ın Usulu’l-Fıkhı, fıkıh metinlerinden  el-Muhtar, el-Hidâye, Ahvâlu’ş-Şahsiyye, Mukârenetu’l-Mezâhib, Kavâidu’l-Kulleye ve Usulu’l-Fetvâ’da Ahmed Zerka’nın Şerhu Kavaidi’l-Fikhiyye ve Mekasidu’ş-Şeria dersi için, Şatibi’nin el-Muvefâkatı ve Mekâsidi’ş-Şeriâ’ kitapları, ferâiz dersinde Sirâciyye ve güncel fıkıh problemleri dersinde ise Karadavî’nin el-Fetavâ el-Mu‘asare ve Ramazan el-Butî’nin KadâyaâFikhiyye Mu‘asara kitapları programa konulmuştur. Ayrıca programda irşad, teblîğ ve idari dersler, konunun uzmanları tarafından verilmesi de kararlaştırılmıştır.

Haseki eğitim merkezinin programında, 2007’de programla ilgili yapılan çalışmalarda önemli değişimler gerçekleşmiştir. Bu yeni programın ihtisas bölümü genel hatlarıyla, Kur’ân-ı Kerim (Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma), Tefsir (Tarih ve Usul, Klasik Metinler, Meâl), Hadis (Tarih ve Usul, Klasik Metinler, Hadis Kaynakları ve Hadis Araştırma Teknikleri, Tahlil ve Tenkid, Anlama ve Yorum, Hz. Peygamber ve Örnekliği), Fıkıh (Giriş, Usul, Klasik Metinler, Makasıd Teorisi, Genel ve Özel Kaideler, Mukayeseli Metinler, Feraiz, Güncel Problemler, Müdellel İlmihal, Fetva Usulü), İslâm Düşüncesi ve Din Eğitimi (Eleştirel Düşünce, Akaid-Kelam, Ahlâk ve Tasavvuf ve Yaygın Din Eğitiminde İletişim ve Rehberlik)’ten meydana gelmektedir. Hazırlık aşaması ise sarf, nahiv, belagat, metin çözümleme, yazılı anlatım, Kur’an meali ve muhadeseden oluşmaktadır.

Haseki eğitim merkezi kurulduğu günden itibaren sürekli kendini yenileyerek yoluna devam etmektedir. Bu eğitim merkezinde öncelikle Kur’an, sünnet ve tarihsel süreçte meydana gelen klasik ilmî birikim anlamaya çalışılmaktadır. Yani bu eğitim merkezinin programı öncelikle “keşfu’l-kadim”i ve “fehmu’l-kadim”i anlamaya yöneliktir. Bu aslında doğru bir ilmî yöntemdir. Bir alanla ilgili geçmişte konuşulan ve tartışılan konular bilinmeden doğru bir sonuca varmak zor olacaktır. Ancak bu ilmi faaliyetle sadece geçmişi nakletmek ve anlamakla yetinilmemekte ve söz konusu birikimi güncelleme yoluna da gidilmektedir. Geçmişte üretilen bilgi ile modern bağlam arasında zaman zaman mukayese yapılmakta ve yaşanılan bağlamdaki olaylar ve olgular dikkate alınmaktadır.  Çünkü geçmişte üretilen bilginin sadece nakledilmesi bilgi üretme kapsamında değerlendirilmemektedir.

Günümüzde sınırların kalktığı ve herkesin herkesle rahatlıkla iletişim kurduğu günümüz dijital çağda Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir İslam ülkesinde bulunmayan orijinal yapısıyla sadece ülkemizde değil, dünya sathında İslam dinini temsil etmektedir. Tarihin ülkemize yüklediği İslam coğrafyasına öncülük ve rehberlik yapma alanında Diyanet İşleri Başkanlığı önemli işler gerçekleşmektedir. Bu alanda Diyanet İşleri Başkanlığının kendi misyonuna uygun aksiyon göstermesi onun ilmî ve tefekkür derinliğiyle doğrudan ilgilidir. Bu da geçmiş ilmî birikimden yararlanarak muhatapların muktaza-yı haline uygun yeni bilgilerin üretimini kaçınılmaz kılmaktadır. Çünkü hayattan kopuk ve hayatla iç içe olmayan bilginin nakli ve sürekli tekrarı zaman kaybından başka bir şey değildir.

İşte Haseki Eğitim Merkezi Diyanet İşleri Başkanlığına modern bağlama uygun ve ülkemizin temel amaçlarıyla uyumlu bilgi ve tefekkürün üretimini gerçekleştirme yolunda ilk günden itibaren önemle katkılar sunmaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar Haseki Eğitim Merkezinin programında yapılan değişiklikler bu amacın tahakkukuna matuftur. Bundan sonra da bu kurumun İslam’ın temel ahlaki ve insanî değerlerini bu çağda insan, toplum ve coğrafyamızın fıtratına ve muktaza-yı haline uygun bilgi, irfanı ve tefekkürü üretebilecek bir konuma gelmesi yönünde çalışmaların durmadan devam etmesi de bundan olmalıdır. Eğitim merkezinin programında sürekli değişim ve gelişimin gerçekleşmesi bu açıdan önem arz etmektedir.   

Muhammet Emin KILIÇ

 

 

 

 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Dînî Yüksek İhtisas ve Eğitim Merkezleri

 

14.07.1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 214 ve 215. maddeleri “Hizmet İçi Eğitim” esasını getirmiş; 216-221. maddeleri de bu eğitim için, kurumların kendi ihtiyaçlarını gidermek üzere “Eğitim Merkezi” açabileceklerini hükme bağlamıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndan yaklaşık iki hafta önce çıkarılan 02.07.1965 tarih ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da da personel eğitimlerine yer verilmiştir. Bu kanunun 6’ncı maddesinde “Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi” oluşturulmuş, 7’nci maddesinde de görevleri belirtilmiştir.

1965-1973 yılları arası, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanıp başlatıldığı bir dönemdir. İlk kez, 1973 yılında Bolu’da yetersiz bir binada düzenli sayılabilecek bir hizmet içi eğitim başlatılmıştır. Ayrıca Başkanlık merkezinde de geçici eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.

2010 yılına kadar Başkanlığımız personelinin hizmet içi eğitimleri Din Eğitimi Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

01.07.2010 Tarihli 6002 Sayılı Kanunla 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapılmış, bu kanunla birlikte dini yüksek ihtisas dışındaki personel eğitimleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığınca yürütülmeye başlanmıştır.

Halen hizmet içi eğitim faaliyetleri 11.09.2012 tarihli ve 93 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre sevk ve idare edilmektedir.

Başkanlığımız personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek ve hizmette etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla, hizmet içi eğitim çalışmalarına büyük önem verilmektedir.

 ​ 

 

DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ

 

S.N

DİNİ YÜKSEK İHTİSAS

MERKEZİNİN ADI

AÇILIŞ TARİHİ

DERSLİK SAYISI

YATAK KAPASİTESİ

KURSİYER KAPASİTESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1

Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü / İstanbul

20.01.1976

10

 

150

Telefon:

0216 483 09 07

Belgegeçer:

0216 483 09 41

Genel Ağ:

http://istanbulihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Yeni Mah. Şehit Fethi Cad. No:3

Pendik/İSTANBUL

2

Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü / Konya

26/10/1989 Eğt.Mrk. - 26/08/2011 Dini Yük İht Mrk.

10

Yok

200

Telefon:

0332 246 31 71

Belgegeçer:

0332 246 31 70

Genel Ağ:

http://konyaihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Hüsamettin Çelebi Mah. Uluyayla Cad. No:103

Selçuklu/KONYA

3

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen

12.11.1996

12

90

225

Telefon:

0442 327 33 83

Belgegeçer:

0442 327 41 89

Genel Ağ:

http://erzurumihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Selçuklu Mah. Semerkant Sok No:7

Dadaşkent-Aziziye/ERZURUM

4

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

30.10.2013

10

63

150

Telefon:

0352 320 80 40

Belgegeçer:

0352 3202189

Genel Ağ:

http://kayseriihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Yenidoğan Mah. Şaban Yılmaz Cad. No 23

Talas / KAYSERİ

5

Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

13.07.1994

8

67

155

Telefon:

0462 268 2569

Belgegeçer:

0462 268 2362

Genel Ağ:

http://trabzonihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Darıca Mahallesi Orta B Kümesi Küme Evleri No: 9

61300 Akçaabat/TRABZON

6

Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi / Rize

19.06.2009

13

175

200

Telefon:

0464 217 94 53

Belgegeçer:

0464 217 95 53

Genel Ağ:

http://rizeihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Dağsu Mahallesi Dağbaşı Cad. No:154

Merkez/RİZE

7

İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

10.07.2014

5

YOK

80

Telefon:

0232 226 40 20

Belgegeçer:

0232 223 40 30

Genel Ağ:

http://izmirihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Alifuat Cebesoy Mah. 9525 Sok. No:2

Karabağlar / İZMİR

8

Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

10.07.2014

24

140

360

Telefon:

0412 262 40 44

Belgegeçer:

0412 262 40 45

Genel Ağ:

http://diyarbakirihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Şehitlik Mah. Şehitlik Cad. No:135/1

Yenişehir / DİYARBAKIR

9

Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

10.06.2015

9

72

72

Telefon:

0 262 344 26 34

Belgegeçer:

0262 344 42 09

Genel Ağ:

http://kocaeliihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Paşadağ Mah. Hastane Cad. No:110

Yuvacık / Başiskele / KOCAELİ 

10

Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü

5.04.2017

---

---

35

Telefon:

312-295 54 17-295 52 28

Belgegeçer:

0 312 295 61 51

Genel Ağ:

http://ankaraihtisas.diyanet.gov.tr

Adres:

Halen geçici olarak Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde Hizmet veriliyor.

 
 
​ 

 

 


 
İHTİSAS MERKEZLERİ

 

 

S.N

EĞİTİM MERKEZİNİN ADI

AÇILIŞ TARİHİ

DERSLİK

SAYISI

YATAK KAPASİTESİ

KURSİYER KAPASİTESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi / Ankara

14.03.2001

5

200

200

Telefon:

0312 295 61 50

Belgegeçer:

0312 295 61 51

Genel Ağ:

http://ankaraegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:147/H (DİB Yerleşkesi)

06800 - Çankaya / ANKARA

2

Hacı Mehmet. Gebizli Eğitim Merkezi / Antalya

18.12.1982

5

90

120

Telefon:

0242 321 55 45

0242 321 55 46

Belgegeçer:

0242 321 24 96

Genel Ağ:

http://antalyaegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Meydan Kavağı Mah. Değirmenönü Cad. No:128/1

07200 - Muratpaşa / ANTALYA

3

Bolu Eğitim Merkezi

14.09.1972

5

72

80

Telefon:

0374 215 12 94

Belgegeçer:

0374 215 39 74

Genel Ağ:

http://boluegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Tepecik Mah. Cumhuriyet Cad. No:261/2

14100 - Merkez / BOLU

4

Bursa Eğitim Merkezi

30.05.2002

9

96

108

Telefon:

0224 249 61 66

Belgegeçer:

0224 249 49 40

Genel Ağ:

http://bursaegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

İhsaniye Mah. Emniyet Cad. No:6

16200 – Nilüfer / BURSA

5

Harput Eğitim Merkezi / Elazığ

08.02.1981

6

98

120

Telefon:

0424 215 12 03

Belgegeçer:

0424 215 10 25

Genel Ağ:

http://elazigegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Harput Mah. Nizamettin Cad. No:25

23300 - Merkez / ELAZIĞ

6

Tire Eğitim Merkezi / İzmir

25.04.2002

5

100

100

Telefon:

0232 512 15 32

Belgegeçer:

0232 512 71 02

Genel Ağ:

http://izmiregitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Fatih Mah. Hacı Hafız Bekir Hoca Cad. No:3

35900 - Tire / İZMİR

7

Kastamonu Eğitim Merkezi

01.11.1984

7

120

137

Telefon:

0366 214 25 52

0366 214 01 44

Belgegeçer:

0366 212 53 87

Genel Ağ:

http://kastamonuegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Hisarardı Mah. Şeyh Şaban-ı Veli Cad. No: 206

37100 – Merkez / KASTAMONU

8

Manisa Eğitim Merkezi

31.05.1985

9

84

110

Telefon:

0236 233 13 43

Belgegeçer:

0236 233 73 23

Genel Ağ:

http://manisaegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Güzelyurt Mah. İngolstadt Bulvarı No:16

45030 – Yunusemre / MANİSA

9

Aşıkkutlu Eğitim Merkezi / Samsun

04.04.2005

8

150

170

Telefon:

0362 511 53 04

0362 511 53 05

Belgegeçer:

0362 511 53 06

Genel Ağ:

http://samsunegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Mevlan Mah. 723. Sokak No​​:6 

55200- Atakum / SAMSUN

10

Tekirdağ Eğitim Merkezi

20.04.2002

5

108

100

Telefon:

0282 263 43 05

Belgegeçer:

0282 262 08 00

Genel Ağ:

http://tekirdagegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Karadeniz Mah. Özvatan Cad. No:40

59200 -  Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

11

İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi / Şanlıurfa

04.07.2003

3

60

60

Telefon:

0414 341 03 97

Belgegeçer:

0414 341 02 90

Genel Ağ:

http://sanliurfaegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Ulubağ Mah. Mardin Yolu 8. Km. Şefkat Petrol Arkası

63050 – Haliliye / ŞANLIURFA

12

Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi / Van

04.03.2002

10

200

200

Telefon:

0432 228 55 33

Belgegeçer:

0432 228 55 64

Genel Ağ:

http://vanegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Çitören Mahallesi Sahili

65040 – Tuşba / VAN

13

Müftü Ahmet Hulisi Efendi Eğitim Merkezi / Denizli

07.09.2012

5

98

100

Telefon:

0258 377 34 44

Belgegeçer:

0258 377 42 09

Genel Ağ:

http://denizliegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Bahçelievler Mah. Gülistan Cad. 3003 Sok.No:2

20040 – Merkezefendi / DENİZLİ

14

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi / İstanbul

18.08.2014

4

48

 

Telefon:

0212 588 70 00

Belgegeçer:

0212 588 62 62

Genel Ağ:

http://istanbulegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Haseki Sultan Mah. Cevdetpaşa Cad. No:126

34096 – Fatih / İSTANBUL

15

Evliya Çelebi Eğitim Merkezi / Kütahya

28.01.2016

7

100

140

Telefon:

0274 230 00 11

Belgegeçer:

0274 230 00 55

Genel Ağ:

http://kutahyaegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Bölücek Mah. Hekim Sinan (Şair Şeyhi Bulvarı) No:19/A

43100 - Merkez / KÜTAHYA

16

Konya Eğitim Merkezi

04.05.2017 

 

 

 

Telefon:

0332 244 05 35

0332 244 05 65

Belgegeçer:

0332 244 05 85

Genel Ağ:

http://konyaegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Sille Ak Mah. Sehavet Sok. No:2

42100 – Selçuklu / KONYA

17

İstanbul Anadolu Eğitim Merkezi

07.11.2017

0

0

0

Telefon:

0 216 370 78 69

Belgegeçer:

0216 370 78 39

Genel Ağ:

http://istanbulanadoluegitim.diyanet.gov.tr/

Adres:

Bağlarbaşı Mah. Turgut Reis Sok. No:27

Maltepe/İSTANBUL

18

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi

2019 Ağustos

11

200

220

Telefon:

-

Belgegeçer:

-

Genel Ağ:

http://yozgategitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Bahçeşehir Mah. Fatih Cad.No:18

Merkez/YOZGAT

19

Ordu Eğitim Merkezi

22.01.2018

7

102

102

Telefon:

0452 777 55 60

Belgegeçer:

0452 777 55 61

Genel Ağ:

http://orduegitim.diyanet.gov.tr

Adres:

Cumhuriyet Mah.1356 Sok No:109

Altınordu/ORDU

 

 

İLKELER VE HEDEFLER

 

1- Personelin özgüvenini, iletişim ve sosyal katılım becerilerini geliştirmek, hoşgörü, kendini yenileme, hurafe ve bid’atlardan uzak ve dini yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek.

 

2- Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İslâm bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel çalışmaları kullanabilme becerisine sahip kılmak, edindiği bilgi ışığında dini konularda toplumun sorularına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesini sağlamak.

 

3- İslâm bilimlerini kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile kavrayabilmelerini sağlamak.

 

4- Personelin din görevliliği hizmetini en güzel bir şekilde yapabilmesi için bunu sağlayacak temel becerilerini kazandırmak, zihinsel ve sosyal yetenek ve becerilerini geliştirmek.

 

5- İslâm düşüncesi ve medeniyetinin Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf, İslam Ahlâkı gibi temel disiplinler ile ilgili bilgilerini geliştirmek, geliştirilen bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde ve üst öğrenim yaşamında kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak.

 

6- Problemler karşısında mantıkî tutarlılığa ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip kılmak, tarihi ve güncel dini oluşum ve akımları değerlendirebilmelerini sağlamak.

 

7- Personeli güncel dini sorunları çözümlerken Kur’an, Sünnet ve kültürel mirası birlikte değerlendirebilmelerini sağlamak.

 

8- Personeli demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, sosyal katılım becerisi gelişmiş ve iletişim, rehberlik ve yorum yeteneğine sahip bireyler haline getirmek.

 

9- Meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek , personelin ifade yeteneklerini geliştirmek.

 

10- Personeli başarıya yöneltmek ve en üst noktasına çıkmayı teşvik etmek.

 

11- Günlük yaşam içerisinde varolan ve günümüz dünyasını makro konuları/sorunları ile de ilişkilendirilmiş olmasını, böylece “din konusunun” günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve halkın kendilerinden her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.

 

12- Dini konulara verilen önem kadar toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere) de önem vermek.

 

13- Personelini öğrenim ve yaşam için gerekli olan bilişim ve teknolojiyi bilgi ve becerileriyle donatmak.

 

14- Personeli din hizmetleri ve din bilimleri açısından çok yönlü gelişimlerini sağlamak, (din hizmetlerinde sorun çözme, din hizmetlerinde etkili iletişim, din hizmetlerinde rehberlik ve dini danışmanlık vb.)

 

15- Personelin dini estetik duyarlılıklarını ve ilgilerini artırmak (musiki, ebru, hat sanatı, tezhib, kat’ı vb.) gelişimlerini sağlamak ve pekiştirmek.

 

16- Personelin öğretim yaklaşımı ve amacının ezberci değil, sentezci olmasını ve bu doğrultuda personelin bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak.

 

17- Öğrenmeyi kurumun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak.

 

18- Personelin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sağlamak​